پروژه تصفیه آب و انواع فیلترها|312427

فالب پروژه : پاورپوینت قابل ویرایش در 30 اسلاید دستگاه کلرزن بعنوان فرآیند گندزدایی آب و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفپروژه تصفیه آب و انواع فیلترها|312427|ohf275355|پروژه تصفیه آب و انواع فیلترها

فالب پروژه : پاورپوینت قابل ویرایش در 30 اسلاید

دستگاه کلرزن بعنوان فرآیند گندزدایی آب و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد و درحال حاضر از بین مواد گندزدا استفاده از کلر برای گندزدایی بدلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن ، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد کلر را می توان بصورت گاز کلر و کلر مایع استفاده نمود.

دستگاه کلرزن بعنوان فرآیند گندزدایی آب و حذف میکروارگانیسم های موجود در آب از قبیل باکتری ها و جلبک ها مورد استفاده قرار می گیرد و درحال حاضر از بین مواد گندزدا استفاده از کلر برای گندزدایی بدلیل ارزان بودن و قدرت میکروب کشی و اثر ابقایی نسبتاً خوب آن ، متداول ترین روش در دنیا و از جمله کشور ما می باشد کلر را می توان بصورت گاز کلر و کلر مایع استفاده نمود.