جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک|34017827

دانلود جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک، در قالب pdf و در 109 صفحه، شامل: پیش گفتار فصل اول: کلیاتی در خصوص مفاهیم مدیریت فصل دوم: ماهیت مدیریت استراتژیک فصل سوم: استراتژی ها در حوزه عمل فصل چهارم: رسالت سازمان فصل پنجم: بررسی عوامل خارجی فصل ششم: بجزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک|34017827|ohf275355|مدیریت استراتژیک,مدیریت استراتژیک pdf,مدیریت استراتژیک چیست,مدیریت استراتژیک پیشرفته,جزوه مدیریت استراتژیک,جزوه دوره مدیریت استراتژیک,دوره مدیریت استراتژیک,دانلود جزوه مدیریت استراتژیک,کتاب مدیریت استراتژیک,اصول مدیریت استراتژیک

دانلود جزوه آموزشی دوره مدیریت استراتژیک،
در قالب pdf و در 109 صفحه، شامل:

پیش گفتار

فصل اول:
کلیاتی در خصوص مفاهیم مدیریت

فصل دوم:
ماهیت مدیریت استراتژیک

فصل سوم:
استراتژی ها در حوزه عمل

فصل چهارم:
رسالت سازمان

فصل پنجم:
بررسی عوامل خارجی

فصل ششم:
بررسی عوامل داخلی

فصل هفتم:
بررسی، انتخاب و اجرای استراتژی

فصل هشتم:
ارزیابی و کنترل استراتژی

فصل نهم:

برنامه ریزی منابع بنگاه

فصل دهم:
مدیریت موجودی کالا

فصل یازدهم:
چهارچوب تحلیلی جهت تهیه سند راهبردی (تدوین استراتژی)

ضمیمه الف:
سازمان های یادگیرنده (دانش محور)

ضمیمه ب:
فرهنگ سازمان

منابع