جزوه آموزشی راهبری طرح ها و پروژه ها در سازمان های کارفرمایی پروژه محور|34048999

دانلود جزوه آموزشی راهبری طرح ها و پروژه ها در سازمان های کارفرمایی پروژه محور، در قالب pdf و در 96 صفحه، شامل: کلیات مدیریت راهبری (استراتژیک) طرح ها و پروژه هجزوه آموزشی راهبری طرح ها و پروژه ها در سازمان های کارفرمایی پروژه محور|34048999|ohf275355|راهبری طرح ها,راهبری پروژه ها,راهبری طرح های عمرانی,راهبری پروژه های عمرانی,راهبری اثربخش طرح ها,راهبری اثربخش پروژه ها,تکنیکهای راهبری طرح ها,تکنیکهای راهبری پروژه ها,روش راهبری طرح ها,روش راهبری پروژه ها

دانلود جزوه آموزشی راهبری طرح ها و پروژه ها در سازمان های کارفرمایی پروژه محور،

در قالب pdf و در 96 صفحه، شامل:


کلیات

مدیریت راهبری (استراتژیک) طرح ها و پروژه ها

راهبری کارفرمایی طرح ها و پروژه ها

مدیریت پروژه سازمانی

منابع و مراجع