تحقیق بررسی انعقاد و تنظیم قراردادهاي الكترونيكي|39030630

تحقیق با موضوع بررسی انعقاد و تنظیم قراردادهاي الكترونيكي ، درقالب ورد، در 52 صفحه،قابل ویرایش فهرست مطالب: مقدمه انعقاد قراردادهاي الكترونيكي مبحث اول: اعتبار تحقیق بررسی انعقاد و تنظیم قراردادهاي الكترونيكي|39030630|ohf275355|تحقیق بررسی انعقاد و تنظیم قراردادهاي الكترونيكي,مقاله ساخت قرارداد الکترونیکی,پروژه سامانه قرارداد الکترونیک,تحقیق تنظیم قرارداد الکترونیکی,پایان نامه انعقاد قرارداد الکترونیکی,قراردادهای الکترونیکی pdf,تعریف قرارداد الکترونیکی,ایجاب و قبول د,,,

تحقیق با موضوع بررسی انعقاد و تنظیم قراردادهاي الكترونيكي،
درقالب ورد، در 52 صفحه،قابل ویرایش

فهرست مطالب:مقدمه
انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
مبحث اول: اعتبار قراردادهاي الكترونيكي
گفتار اول : انعقاد قراردادهاي رضايي در محيط الكترونيكي
گفتار دوم : انعقاد قراردادهاي تشريفاتي در محيط الكترونيكي
1 ) اشكال تشريفات
( 1 -1 ) صراحت در بيان قصه
( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد
( 1 - 3) كتبي بودن و امضاء شدن قرارداد
( 1 -4) تنظيم سند رسمي
2 ) تأمين تشريفات با داده ي پيام
( 2- 1 ) شرط صراحت
( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد
( 2- 3 ) كتبي بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قياس ساختاري نوشته و امضاء دستي با نوشته و امضاء الكترونيكي
( 2- 5) مواضع قانوني در موضوع برابري داده پيام با نوشته و امضاء دستي
مبحث دوم: شرايط تشريفات
زمان و مكان موضوع عقد
گفتار اول : سيستم هاي داراي نص خاص
گفتار دوم : سيستم هاي فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
( 1- 1 ) زمان دريافت
( 1 -2 ) مكان ارسال و دريافت
مبحث سوم : قواعد عمومي حاكم بر زمان و مكان وقوع عقد در حقوق ايران
گفتار اول : چگونگي اعمال قواعد عمومي در قرارداد الكترونيكي
گفتار دوم : ماهيت قراردادهاي الكترونيكي
( 1- 1 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق پست الكترونيكي
( 1 -2 ) ماهيت انعقاد قرارداد از طريق سرويس وب