دانلود تصفیه فاضلاب|40109682

مقدمه آبی كه اهمیت وجود آن شاید بر هیچیك پوشیده نباشد، متاسفانه از طریق تخلیة فاضلابها، پسابها و كلیه زواید حاصل از فعالیتهای انسان به شدت در معرض آلودگی قرار گدانلود تصفیه فاضلاب|40109682|ohf275355|تصفیه فاضلاب ,تمایل برای استفاده از گیاهان آبزی شناور بخاطر فواید گوناگون,تحمل بالای گیاه و قدرت سركوب كنندگی جلبكی گیاه,منبع غذایی برای انسان، كنترل حشرات آبزی ناقل بیماریهای خطرناك

مقدمه

آبی كه اهمیت وجود آن شاید بر هیچیك پوشیده نباشد، متاسفانه از طریق تخلیة فاضلابها، پسابها و كلیه زواید حاصل از فعالیتهای انسان به شدت در معرض آلودگی قرار گرفته . پیشرفتهای صنعتی باعث شده كه پسابهای غلیظ‌تر و با تركیبات متنوع‌تر در جریان‌های آب تخلیه شدند.(2)

در حال حاضر بسیاری از منابع آبی دنیا گرفتار مشكلات ناشی از تخلیه فاضلابهای مختلف می‌باشند كه بهسازی آنها و بازگشت به حالت طبیعی هزینه‌های هنگفتی را می طلبد. (1)

به منظور تصفیه فاضلاب در اجتماعات كوچك، استفاده از سیستم‌های گیاهی آبزی نظیر لاگونهای پوشیده شده با DW (گیاهان آبزی شناور) به دلیل راهبری آسان، همیشه پائین و اثر بخشی بالا مورد توجه قرار گرفته است.(4)

امروزه تمایل برای استفاده از گیاهان آبزی شناور بخاطر فواید گوناگونشان نظیر میزان رشد بالا، عمل حذف نوترینت در سطوح بالا، غنی بودن این گیاهان از پروتئین كه باعث با ارزش شدن آنها به عنوان خوراك دام می گردد، بهره برداری و برداشت آسان آنها و تحمل بالای گیاه و قدرت سركوب كنندگی جلبكی گیاه، تثبیت بالای نیتروژن (4) ، منبع غذایی برای انسان، كنترل حشرات آبزی ناقل بیماریهای خطرناك (به دلیل ایجاد پوشش متراكم در سطح آب كه مانع خروج این حشرات می‌گردد). در داروسازی جهت ساخت داروهای آنتی بیوتیك، افزایش مواد آلی خاك و بهبود ساختمان و تركیب شیمیایی خاك و . . . . (3) و همچنین استفاده از آنها به عنوان گیاه آلایش زا و مورد توجه قرار گرفته است. (4)

ولی تاكنون مطالعاتی در زمینه اینكه مواد آلی گلوكز و لاكتوز تا چه میزان می توانند در رشد آزولا و عدسك آبی مؤثر واقع شوند یافت نشده است.

لذا در این تحقیق از دو گونه گیاهان آبزی شناور (لمنامینور و آزولا) به منظور حذف مواد آلی محلول در محیطهای كشت حاوی گلوگز و لاكتوز استفاده شده است.

-1- مواد آلی

مواد آلی موجود در آب می‌تواند از منابع گوناگونی چون گیاهان ، جانوران، فاضلابهای خانگی كاملاً تصفیه نشده و فاضلابهای صنعتی ناشی می‌شود.(13)

آبهای سطحی بیشتر از سایر منابع در معرض آلودگی می باشند. در پی بارندگی های كم و یا خصوصاً شدید كه باعث حمل ذرات مختلف گیاهی، حیوانی و حتی صنعتی و سمی می‌شود آبها شدیداً آلوده می‌گردند. انسان خود با ریختن آبهای آلوده حاصل از زندگی روزمره و صنایع به جریانهای آب باعث آلودگی آنها می‌شود. اغلب آبهای زاید كارخانه های صنایع مختلف بدون توجه، رودخانه‌ها و دریاچه‌های مجاور آن ریخته می‌شوند.(15)

مواد آلی در آب از سه منبع سرچشمه میگیرند كه عبارتند از: 1- تجزیه و تخریب مواد آلی طبیعی 2- فعالیتهای شهری تجاری و صنعتی)، كشاورزی و 3- واكنشهایی كه به هنگام تصفیه و انتقال آب اتفاق می افتد. در این بین مورد اول دارای اهمیت بیشتری است كه خود شامل: مواد هیومیك (Humic Substances) ، بقایای میكروارگانیسم‌ها، هیدروكربورهای آروماتیك و آلیفاتیك با منشأ نفتی و با وزنهای ملكولی بالا ، میباشد. با اینكه این مواد معمولا بی‌خطر می‌باشند، ولی در پاره‌ای از موارد نظیر وجود متابولیتهای بدبوی حاصل از جلبكهای سبز- آبی، (مانند متیل ایزویورنیول (Methylisoborneol) مزاحم و دردسر آفرین هستند. تعداد معدودی از محصولات نفتی میتوانند دارای اثراث سوء بهداشتی باشند. مواد هیومیك نیز میتوانند بعنوان پیش سازها (precursors) در تشكیل تری هالومتان‌ها و دیگر مواد آلی هالوژنه در اثر اكسیده شدن، طی فرایند گندزدایی آب دارای نش مهمی باشند. (16)

آلاینده‌های ناشی از فعالیتهای شهری و تجاری شامل مواد موجود در فاضلابهای خانگی، صنعتی، پسابهای كشاورزی، سیلابهای شهری و نشت آبهای مناطق آلوده میباشد. اكثر مواد آلی شناخته شده در آب كه دارای اثرات سوء بهداشتی هستند در این گروه قرار می یگرند. این مواد شامل آفت كشها (نظیر كلردان، كریوفوران)، حلالها (همچون تری كلروینزن و تتراكلرواتیلن)، مواد چربی‌زا از سطح فلزات (مانند تری كلرواتیین و تری كلرواتان) و مواد مورد استفاده در ساخت پلاستیك و مونومرها (نظیر تركیبات بیفنل پلی كلرینه (PCBs) می‌باشند، (14)

بسیاری از مواد آلی در آب قابل حل بوده و در آبهای طبیعی ممكن است ناشی از منابع طبیعی یا در نتیجه فعالیتهای انسان باشند. اكثر مواد آلی طبیعی ، شكل از تولیدات ناشی از فساد مواد جامد آلی هستند در صورتیكه مواد آلی مصنوعی معمولاً منتج از تخلیه فاضلاب یا عملیات كشاورزی می باشند. (14)

مواد آلی محلول در آب معمولاً به دو دسته وسیع تقسیم می شوند:

1-مواد آلی قابل تجزیه بیولوژیكی

2-مواد آلی غیر قبل تجزیه بیولوژیكی (دیرپا) (14)

1-1-1- اندازه‌‌گیری مواد آلی

مواد آلی غیر قابل تجزیه بیولوژیكی معمولاً به وسیله آزمایش اكسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) اندازه‌گیری می شوند. همچنین ممكن است این مواد بوسیله آنالیز (TOC) تخمین زده شوند. (14)

1-2- گیاهان

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات.......................

1-1- مواد آلی ........................

1-1-1- اندازه‌گیری مواد آلی.............

1-2- گیاهان..........................

1-2-1- گیاهان غوطه ور................

1-2-2- گیاهان شناور ....................

1-2-3- گیاهان حاشیه‌ای ...............

1-3- گیاهان شناور....................

1-4- گیاه آزولا (مقدمه)...............

1-4-1- جغرافیای گیاهی................

1-4-2- پراكنش بوی آزولا در روی كره زمین

1-4-3- پراكنش آزولا توسط انسان .......

1-4-4- تاریخچه حضور آزولا در ایران.....

1-4-5- آرایه شناسی ..................

1-4-6- زیست شناسی آزولا...............

1-4-7- تولید مثل آزولا................

1-4-8- فیزیولوژی آزولا................

1-4-9- معمای رشد در ایران ..........

1-4-10- برآورد میزان این گیاه در ایران – سطح- وزن

1-4-11- منافع گسترش و هدایت آزولا......

1-4-12- مضرات گسترش بی‌رویه............

1-5- خانواده هناسه...................

1-5-1- عدسك آبی .....................

1-5-2- گسترش جغرافیایی ...............

1-5-3- پراكندگی در ایران.............

1-5-4- اهمیت اقتصادی .................

فصل دوم: مواد، وسایل و روشها.........

2-1- تهیه استوك ppm 100، ppm 100 و ppm 50 گلوكز

2-2- تهیه استوك ppm 100، ppm 100 و ppm 50 لاكتوز

2-3- تهیه نوترینت (C B A)...............

2-4- روش تهیه مواد و محلولهای شیمیایی آزمایش COD

2-5- روش استاندارد كردن FAS..........

2-6- آزمایشات مرحله اول (بشر) .......

2-7- آزمایشات مرحله دوم (پتری دیش) ...

2-8- آزمایشات مرحله سوم (بصری) ......

فصل سوم: بحث و نتایج..................

3-1- یافته‌ها ........................

جداول و منحنی ها .....................

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات......

4-1- نتیجه‌گیری .......................

4-2- پیشنهادات ......................