جزوه دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت|40193276

خطاهای محتمل در ترانسفورماتور حفاظت های مكانیكی رله بوخهلتس رله فشار شكن ترمومتر ها نشانگر سطح روغن Sudden pressure relay رله های حفاظتی كلید تنظیم ولتاژ حفاظت جزوه دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت|40193276|ohf275355|دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت,خطاهای محتمل در ترانسفورماتور,حفاظت های مكانیكی,رله بوخهلتس,رله فشار شكن,ترمومتر ها,نشانگر سطح روغن,Sudden pressure relay,رله های حفاظتی كلید تنظیم ولتاژ,حفاظت های الكتریكی,1 Surge Arrestors,2 Overcurrent relay,21 Phase,22 Neutral,3 Differential relay

خطاهای محتمل در ترانسفورماتور

حفاظت های مكانیكی

رله بوخهلتس

رله فشار شكن

ترمومتر ها

نشانگر سطح روغن

Sudden pressure relay

رله های حفاظتی كلید تنظیم ولتاژ

حفاظت های الكتریكی

1- Surge Arrestors

2- Overcurrent relay

2.1- Phase

2.2- Neutral

3- Differential relay

4- Overload relay

5- Restricted earth fault relay

6- Tank relay

7- Fuses

رله های مكانیكی

رله بوخهلتس

رله فشار شكن Pressure relief valve

Sudden Pressure Relay

جریان هجومی ترانسفورماتور

حفاظت دیفرانسیل

حفاظت Restricted earth fault

حفاظت Overcurrent

حفاظت اضافه تحریك Overfluxing protection

حفاظت جریان نشتی از تانك ترانسفورماتور

ضمیمه شماره ١

DEVICE CODE

ضمیمه شماره 2

دیاگرام تك خطی حفاظتی شماتیك برای ترانسفورماتور