مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت 31 ص|40217285

مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت 1 – مقدمه قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعمطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت 31 ص|40217285|ohf275355|مطالعات توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت 31 ص,مطالعات توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت,تحقیق مطالعات توجیه فنی اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت 31 ص

مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه ودفع فاضلاب شهر مینودشت

1 – مقدمه

قرارداد انجام مطاعات توجیه فنی ، اقتصای ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تحت شماره 100/13234 مورخ 30/9/81 طی نامه شماره 100/13313 مورخ 2/10/81 شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به مهندسین مشاور ایراناب ابلاغ گردید که در حقیقت تاریخ قانونی شروع مطالعات تلقی می شود . هدف از انجام مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری در راستای اهداف بندهای " الف" و" ب" ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و دامنه آن برای شهرهای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت می باشد .

1 ـ 1ـ زمانبنــدی طـرح

در این گزارش مسائل مربوط به توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی شبکه جمع آوری و تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت تا سال 1410 مورد مطالعه قرار گرفته است . زمانبندی طرح در دو بخش شامل مرحله اول و مرحله نهایی که به ترتیب گسترش شهر تا سال 1395 و 1410 را در بر می گیرند ، مورد مطالعه قرار گرفته است .

2- کلیـــات

شهر مینودشت در حال حاضر فاقد شبکه جمع آوری فاضلاب است . آب آشامیدنی شهر مینودشت در حال حاضر توسط شش حلقه چاه عمیق تامین می گردد و دارای دو مخزن ذخیره آب می باشد که وظیفه ذخیره آب و تنظیم فشار در شبکه و رفع احتیاجات ساعات پیک را بعهده دارند .

پساب حاصل از آب مصرف شده به دو طریق دفع می گردد . طریق اول استفاده از چاههای جذبی کم عمق است که بمنظور دفع پساب توالتها استفاده می شود و طریق دوم استفاده از شبک جمع آوری آبهای سطحی می باشد که وظیفه دفع فاضلاب اکثریت واحدهای شهر بغیر از توالتها را بعهده دارد و فاضلابهای جمع آوری شده در کانالهای جمع آوری آبهای سطحی در داخل شهر جریان پیدا می کنند و قسمتی از آن به رودخانه چهل چای و بقیه آن به مناطق شمالی شهر انتقال یافته و نهایتاً به زمینهای کشاورزی منتقل می گردد .

به طور کلی نقایص زیر در سیستم دفع فاضلاب مشاهده می شود :

ـ ریخته شدن فاضلاب خام به رودخانه ها باعث آلودگی آب و مسمومیت آبزیان می گردد .

ـ جذب فاضلاب از طریق خاک باعث آلودگی آبهای زیرزمینی می گردد .

ـ در مواقع بارندگی شدید و طولانی آب در کانالها بالا آمده و غالباً در کوچه ها سرریز می گردد .

با ذکر موارد فوق می توان به این نتیجه رسید که ایجاد یک شبکه انتقال و تصفیه فاضلاب در شهر واجب و ضروری است .

3- مبانی مطالعات طرح

مطالعات توجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی طرح جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت بر اساس مبانی و ضوابط زیر انجام شده است .

3-1- طرح هادی و محدوده گسترش شهر

محدوده طرح خدماتی شهر شامل طرح هادی شهر مینودشت و اراضی قابل توسعه دیگر شهر با وسعتی بالغ بر 510 هکتار تا سال مقصد طرح (1410) می باشد .

نظر به اینکه طرح هادی شهر در سال 1370 توسط مهندسین مشاور شهرسازی طرح و معماری و برای سال مقصد 1380 مورد مطالعه قرار گرفته بود لذا نحوه توسعه فیزیکی شهر و همچنین تعداد جمعیت و تراکم آن در مناطق مختلف شهر برای سالهای آینده با استناد به طرح هادی فوق و جهات قابل توسعه آبی اشاره شده در گزارش مزبور و پس از تحقیقات و بررسی های محلی و مذاکره با مسئولین شهر تعیین و مبنای مطالعات قرار گرفت .

3-2- دوره مطالعات طرح

سال مقصد طرح با توجه به عمر مفید تاسیسات سیستم جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب و با در نظرگرفتن زمان مورد نیاز جهت انجام مطالعات تکمیلی و اجرای مرحله اول طرح و شروع بهره برداری از سیستم سال 1410 تعیین گردیده است .

3-3- مرحله بندی دوره مطالعات

بمنظور انجام برنامه ریزی برای اجرای بخشهای مختلف طرح پیشنهادی دوره مطالعات طرح و کلیه محاسبات مربوط به تعداد جمعیت ، متوسط سرانه مصرف آب و فاضلاب در دوه های 5 ساله از سال 1375 تا 1410 تقسیم شده اند که ارقام ارائه شده برای سالهای 1375 و 1380 بمنزله آمار موجود و مبنا و ملاک برآورد سالهای آتی می باشند .

3-4- داده های مبانی مطالعات طرح

بر اساس بررسی های انجام شده در مورد نحوه گسترش شهر و تعداد جمعیت آن ، مبانی انتخاب شده برای مطالعات مراحل مختلف طرح سیستم جمع آوری ، تصفیه و دفع فاضلاب شهر مینودشت بطور خلاصه بشرح جدول زیر می باشد :

4- مشخصات کلی طرح پیشنهادی

4-1- تحلیل فنی طرح

به طور کلی برای طراحی هر پروژه ای از جمله تاسیسات تصفیه و شبکه های جمع آوری فاضلاب ، نیاز به یک سری مدارک ، اطلاعات و آمار پایه است که هر چه دقت و تداوم آنها بیشتر باشد ، امکان پیش بینی های دقیقتر و نزدیک به واقعیت افزایش خواهد یافت .

از جمله مبانی اصلی و مورد نیاز برای مطالعات طرحهای مختلف تاسیسات شهری ، اطلاع و دسترسی به نقشه های بهنگام شهر و تاسیسات موجود ، طرحهای هادی ، جامع تفصیلی با پیش بینی های دراز مدت از نظر تعداد جمعیت ، توسعه های ساختمان شهر ، تراکم ها و غیره می باشد .